Logo

Praktijkregels Tandartspraktijk D. van Houten

Algemeen 
Welkom bij Tandartspraktijk D. Van Houten. In onze praktijk wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd. Het team bestaat uit verschillende tandartsen. De werkzaamheden binnen de praktijk zijn allesomvattend te noemen: restauratieve en esthetische tandheelkunde, preventie etc. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn.
 
(1e) bezoekafspraak
Na een eerste bezoek verzoeken wij u uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Na een bezoek aan de tandarts is het mogelijk om direct een nieuwe afspraak te maken bij de receptie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn, dan krijgt u na een periode van 6 of 12 maanden een herinnering met de mededeling dat het weer tijd is voor een periodieke controle. Deze afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt op maandag tot en met woensdag van 08:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0570 54 69 16.
 
Nb: Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor een behandeling, indien u dit niet vooraf heeft aangegeven. Er zal daarom zo nodig een vervolgafspraak worden gemaakt.
 
Het niet nakomen van een afspraak
Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.
 
De tandarts heeft de plicht om u als patiënt te wijzen op de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken.
 
Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt, verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen onze werktijden, door te geven. In het andersluidende geval zijn wij genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de geplande afspraak/behandeltijd. Ook wanneer u zodanig te laat komt op uw afspraak, dat de behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd (deels) bij u in rekening brengen.
 
Uitschrijving
Indien u herhaaldelijk uw afspraak niet nakomt (zonder op tijd te annuleren), of meer dan 3 jaar niet geweest bent in de praktijk, concluderen wij dat u geen behoefte meer heeft aan onze zorg. Wij zullen u dan uitschrijven en u dient in dit geval zelf een andere tandarts te zoeken.
 
Andere tandarts?
Veel mensen vinden een vertrouwd gezicht prettig en willen graag een vaste tandarts. Het biedt ons ook de mogelijkheid om een band met de patiënt op te bouwen en een langdurige samenwerking aan e gaan. We koppelen daarom alle patiënten aan een vaste tandarts. Desalniettemin zijn wij een groepspraktijk en kan het voorkomen dat u geholpen wordt door een andere tandarts, wanneer bijvoorbeeld één van onze medewerkers onverwacht afwezig is.
 
Wijzigingen
Indien er wijzigingen zijn in uw medicijngebruik uw gezondheid, uw adresgegevens, verzekeringsgegevens, of e-mailadres, u gelieve dit a.u.b. door te geven aan de tandarts, balieassistente of stoelassistente. Dit kan invloed hebben op uw behandeling! Het is zeer belangrijk om dit door te geven om complicaties tijdens uw behandeling te voorkomen.
 
Tandenpoetsen
Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen?
Vraag dan aan de balieassistente een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig.
Zo wordt ons werk een stuk aangenamer en plezieriger! Roken in de praktijk of bij ons voor de toegang van de praktijk is niet toegestaan.  Uitgetrapte sigaretten op onze stoep is niet zo netjes…
 
Begrotingen
Voor behandelingen boven de € 150,- euro wordt u een begroting gestuurd. Aan de hand van de codes kunt u wellicht bij uw zorgverzekeringpolis nakijken wat uw vergoedingen zijn en wat uw eigen bijdrage is. U kunt de tarieven vinden via de NZa. Echter aan een dergelijke begroting kunnen geen rechten worden ontleend. Ieder andere verrichting kan andere bedragen tot gevolg hebben.
 
Klachten
Wanneer u ontevreden bent over een behandeling, of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij proberen hier zo snel mogelijk op te reageren, doch uiterlijk binnen een termijn van 3 weken. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de K.N.M.T., Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.
 
Tijdens een afspraak voor een behandeling mag u met 2 personen/familieleden in de spreekkamer aanwezig zijn. Van u wordt verwacht dat u de behandeling niet stoort. Indien dit lastig voor u is, kunt u even overleggen met de balieassistente.
 
Garanties 
De behandelovereenkomst tandarts/patiënt is een inspanningovereenkomst. Dit houdt in dat er in principe geen garantie kan worden gegeven op behandelingen. Op tandtechnische werkstukken zijn de normale garantiebepalingen van toepassing.
 
Betreft pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s morgens vóór 10.00 uur belt, proberen wij u dezelfde dag te helpen. Graag 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig zijn en uw aanwezigheid melden bij de balie. Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen de behandelingen wel eens iets langer duren dan gepland. 
 
Avond/weekenddienst
De werktijden van de tandarts zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Tijdens werktijden kunt u voor pijnklachten en/of spoedgevallen bij ons terecht. Wanneer er buiten de werktijden pijnklachten en/of spoedgevallen (zijn) ontstaan, bent u aangewezen op de dienstdoende tandarts. Dit varieert wekelijks. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, zult u via de voicemail te horen krijgen welke tandarts op dat moment dienst heeft. Daar kunt u alsdan contact mee opnemen.
 
De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.
 
(Pin)betaling
Heeft u alleen een basiszorgverzekering en geen aanvullende tandartsverzekering, dan dient u direct na behandeling te betalen aan de balie per pin of contant.
 
Het niet nakomen van de huisregels
Indien de patiënt herhaaldelijk afwijkt van de huisregels, zullen wij hem/haar er schriftelijk op wijzen dat er sancties zullen volgen indien hij nogmaals niet conform de huisregels handelt. Wij maken hier een nauwkeurig dossier van met alle feiten omtrent bezoek- en betaalhistorie. Indien de patiënt een zodanige historie heeft opgebouwd van betalingsachterstanden en no-show (het niet verschijnen op afspraak), kan de praktijk ervoor kiezen om de behandelovereenkomst met de patiënt te beëindigen. De patiënt stelt eigenlijk de praktijk niet in staat om hem te behandelen. Wij hebben dan wel aantoonbaar de patiënt herhaaldelijk gewezen op de mogelijke beëindiging van de patiënt – zorgverlener relatie.
 
Tot slot
Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan deze frequentie op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.
 
Bescherming persoonsgegevens
Als patiënt gaat u een vertrouwensrelatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze vertrouwensrelatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.
 
Rechten
Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij Tandartspraktijk D. van Houten worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Tandartsen en andere medewerkers van Tandartspraktijk D. van Houten zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.
 
Recht op informatie
Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over:
  • De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  • Indien van toepassing, de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
  • Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;
  • Alle gepaard gaande kosten;
  • Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.
De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.
Laat deze a.u.b. niet onbeheerd achter.
 
Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.